Privacybeleid en disclaimer

Inleiding
Puur Data B.V. (hierna te noemen: Puur Data) hecht groot belang aan de privacy van de bezoekers en gebruikers van de website van Puur Data en (online) dienstverlening. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Bescherming van persoonsgegevens
Puur Data verwerkt en beheert uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt. De Wet bescherming persoonsgegevens bevat algemene normen voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uitgangspunt binnen de (online) dienstverlening van Puur Data is dat verwerking van persoonsgegevens alleen met toestemming en medeweten van de betrokkene plaatsvindt.

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden of u onze nieuwsbrief te sturen of u op de hoogte te stellen van producten of diensten die wellicht interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief van Puur Data niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Voorts worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Puur Data, tenzij Puur Data dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verkregen.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de desbetreffende persoonsgegevens zijn verzameld. Puur Data bewaart uw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, tenzij Puur Data op grond van een wettelijke bepaling verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren Puur Data behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal op de website worden gepubliceerd. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het Privacybeleid.

Websites van derden
De website van Puur Data bevat een aantal links die niet in opdracht van Puur Data zijn vervaardigd. Puur Data heeft hierover geen enkele zeggenschap. Wij verzorgen uitsluitend links naar andere websites ter (aanvullende) informatie. Het is mogelijk dat andere websites een eigen Privacybeleid hanteren en wij adviseren u dit Privacy beleid goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van deze websites.

Wijzigingen Privacybeleid
Puur Data behoud zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal op de website worden gepubliceerd. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het Privacybeleid. Puur Data adviseert de bezoekers en gebruikers van onze website daarom het Privacybeleid met enige regelmaat op wijzigingen te controleren.

Disclaimer
Gebruikers van de (online) dienstverlening van Puur Data bepalen zelf welke gegevens worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Puur Data heeft geen kennis van deze gegevens en stelt alleen de ICT-infrastructuur ter beschikking. Gebruikers van de (online) dienstverlening van Puur Data blijven daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens, data-analyses of verlies daarvan. Puur Data is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door gebruikers ingevoerde gegevens, data-analyses of verlies daarvan.

Meer informatie
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u andere vragen heeft over dit Privacybeleid en de disclaimer kan u Puur Data bereiken op info@puurdata.nl.

© Puur Data B.V. augustus 2016