Algemene voorwaarden

Versiedatum: april 2021

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1.      Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de levering of dienstverlening heeft verstrekt. Indien met de handelsnaam die opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst en Algemene Voorwaarden.

1.2.      Onder opdrachtnemer wordt verstaan de besloten vennootschap Puur Data B.V. met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel in Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59175796.

1.3.      Onder een offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden of leveringen en de begroting van de aan die werkzaamheden of leveringen verbonden kosten.

1.4.      Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door opdrachtnemer verleende diensten of leveringen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

1.5.      Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan het mondelinge of schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de door opdrachtnemer aangeboden offerte.

 

Artikel 2: Toepassing en reikwijdte

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden, versie april 2021, zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, (mondelinge) opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan opdrachtnemer worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.      De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook (voor zover noodzakelijk) ten behoeve van de bestuurder(s) van opdrachtnemer en alle personen die voor opdrachtnemer werkzaam (zullen) zijn, respectievelijk alle personen of organisaties die bij de uitvoering van enige opdracht door opdrachtnemer zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.3.      Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden door opdrachtnemer vooraf schriftelijk is aanvaard.

2.4.      Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5.      Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende bijlagen of andere van toepassing leverings- en of financiële algemene voorwaarden, waaronder de in Nederland ICT office (modules) voorwaarden 2014 (inclusief geactualiseerde versies van de ICT office (modules) voorwaarden) of NLdigital voorwaarden, prevaleert de tekst van deze Algemene Voorwaarden, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

2.6.      In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de (financiële) afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.      Desgevraagd zal opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.2.      Een mondeling aanbod van opdrachtnemer vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de

opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer, zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.

3.3.      Een schriftelijke aanbieding of offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend en bindt opdrachtnemer op zichzelf niet, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en de opdrachtgever de offerte binnen die termijn aanvaardt. Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht de aanbieding binnen 14 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Indien de opdrachtgever de aanbieding binnen de gestanddoeningstermijn schriftelijk heeft aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. Indien de opdrachtgever de aanbieding binnen de gestanddoeningstermijn mondeling heeft aanvaard, geldt het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

3.4.      Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Opdrachtnemer kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

3.5.      Bijlagen kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst worden gewijzigd en/of toegevoegd. Gewijzigde en/of toegevoegde bijlagen worden door beide partijen ondertekend en gaan na ondertekening integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

4.1.      Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zal de overeenkomst telkens stilzwijgend en onder gelijke voorwaarden worden verlengd voor de duur van de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij opdrachtgever ten minste drie maanden voor het einde van de looptijd van de (verlengde) overeenkomst bij aangetekende brief of exploot aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen na ommekomst van de laatstgenoemde looptijd.

4.2.      Tenzij anders wordt overeengekomen kan de overeenkomst niet tussentijds door opdrachtgever worden beëindigd. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

4.3.      In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is uitsluitend opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, tenzij de aard van de overeenkomst of de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten. Opdrachtnemer dient een opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht te nemen. Een en ander zonder recht van opdrachtgever op enige vorm van schadevergoeding van welke aard dan ook.

 

Artikel 5: Inhoud en aanvang van de opdracht

5.1.      De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien opdrachtnemer een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.

5.2.      De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan opdrachtnemer verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

5.3.      Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 6: Op afstand beschikbaar gestelde ICT-infrastructuur

6.1.      Opdrachtnemer zal zich inspannen om de (op afstand) beschikbaar gestelde ICT-infrastructuur steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, de performantie van de systemen en connectiviteit. Opdrachtnemer geeft echter geen enkele garantie terzake.

6.2.      Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen (o.a. programmatuur) van de ICT-infrastructuur tussentijds te wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet

gestelde regels. Opdrachtnemer spant zich in om eventuele fouten in de ICT-infrastructuur op te sporen en te herstellen, echter kan opdrachtnemer niet garanderen dat alle fouten tijdig

worden hersteld.

6.3.      Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de (op afstand via internet) beschikbaar gestelde ICT-infrastructuur aan opdrachtgever tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing en/of verbetering. Opdrachtnemer zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden

en opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de ICT-infrastructuur nimmer tot enige schadevergoeding tegenover opdrachtgever gehouden zijn.

6.4.      Opdrachtnemer verbindt zich er niet toe een back-up van de gegevens te maken, behalve als er expliciet in de overeenkomst is afgesproken dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het maken van back-ups.

6.5.      Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk naar de opdrachtgever of een derde toe voor ongeoorloofde toegang tot de gegevens van de opdrachtgever of ongeoorloofde gebruikmaking van de gegevens.

6.6.      Opdrachtgever en zijn gebruikers bepalen zelf welke gegevens worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Opdrachtnemer heeft geen kennis van deze gegevens en stelt alleen de ICT-infrastructuur ter beschikking. Opdrachtgever en zijn gebruikers blijven daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens, data-analyses of verlies daarvan. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die

voortvloeit uit de door opdrachtgever en zijn gebruikers ingevoerde gegevens, data-analyses of verlies daarvan.

 

Artikel 7: Wijzigingen van de opdracht

7.1.      Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

7.2.      De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de opdrachtgever in beginsel schriftelijk aan opdrachtnemer te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de opdrachtgever.

7.3.      De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten geheel ten laste van de opdrachtgever.

7.4.      De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.

 

Artikel 8: inschakeling derden

8.1.      Het staat opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door één of meer werknemers van opdrachtnemer te laten uitvoeren, zo nodig met inschakeling van derden.

8.2.      Bij inschakeling van derden wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld. Indien de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde voor wat betreft diens werkzaamheden van toepassing zijn op de overeenkomst met de opdrachtgever, is opdrachtnemer in dat geval tegenover de opdrachtgever gerechtigd (ook) een beroep te doen op de bepalingen van de door derde gehanteerde voorwaarden, als waren de werkzaamheden door opdrachtnemer

zelf verricht.

8.3.      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van werkzaamheden door derden.

Artikel 9: detachering bij opdrachtgever

9.1.      In geval dat een bij de opdrachtnemer in dienst zijnde persoon is gedetacheerd bij de opdrachtgever, is de opdrachtnemer met inachtneming van het overig in dit artikel bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode.

9.2.      Behoudens het bepaalde in het vorige lid is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de ter beschikking gestelde persoon/personen.

9.3.      De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart opdrachtnemer ter zake van, vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon/personen

 

Artikel 10: Uitvoeringstermijnen

10.1.    Eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen in de overeenkomst en/of bijbehorende bijlagen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming en verschaft aan de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting of betaling tegenover opdrachtnemer.

10.2.    Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

 

Artikel 11: Opschorting

11.1.    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan opdrachtnemer de nakoming van haar

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien vanwege vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van opdrachtnemer om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 15.

11.2.    Indien opdrachtnemer overgaat tot opschorting, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 10 bepaalde is niet van toepassing bij opschorting.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1.    Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle financiële verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst volledig is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of (goederenrechtelijke) rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.

 

Artikel 13: Prijzen en betalingsvoorwaarden

13.1.     Alle prijzen en tarieven in offertes, overeenkomsten of andere bijlagen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Reis- en/of verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden

bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door opdrachtnemer separaat in rekening worden gebracht.

13.2.    Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.3.    Indien opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting tegenover opdrachtnemer voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente

bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente per jaar.

13.4.    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.

13.5.    Bezwaren omtrent de factuur moeten binnen 7 dagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

 

Artikel 14: Borgstellingen

14.1.    Opdrachtnemer heeft het recht om van opdrachtgever zekerheden te vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid als er gerede twijfel bestaat of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal voldoen.

14.2.    Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever over een periode van zes maanden aan opdrachtnemer verschuldigd zal zijn ter zake van de overeengekomen diensten en/of leveringen. Opdrachtgever zal aan een dergelijk verzoek van opdrachtnemer binnen twee weken gevolg moeten geven.

14.3.    Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal opdrachtnemer meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie of een andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald.

14.4.    Over de zekerheidsstelling wordt geen rente door opdrachtnemer vergoed.

 

Artikel 15: Opzeggingsgronden

15.1.    Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surséance van betaling van opdrachtgever, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van

rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te zeggen, indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zoals omschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

15.2.    Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer, dient opdrachtgever opdrachtnemer daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en haar gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te (laten) herstellen. Indien het

voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming en/of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is opdrachtgever, bevoegd de opdracht op deze grond tussentijds op te zeggen.

 

Artikel 16: Gevolgen van opzegging

16.1.    Indien de opdracht wordt opgezegd door opdrachtnemer, op één van de gronden zoals bedoeld in artikel 15, is zij niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm of onder welke naam dan ook. Opdrachtgever is alsdan verplicht de gefactureerde en eventueel nog te factureren kosten van opdrachtnemer te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging in werking treedt.

16.2.    Indien de opdracht wordt opgezegd door de opdrachtgever, op de grond zoals vermeld in het tweede lid van artikel 15, dan is hij verplicht de gefactureerde en eventueel nog te factureren kosten van opdrachtnemer te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging in werking treedt.

16.3.    Indien door opdrachtgever wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 15, dan is opdrachtgever verplicht de gefactureerde en eventueel nog te factureren kosten van opdrachtnemer te voldoen. Daarnaast is de opdrachtgever 100% van het resterende kosten verschuldigd dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1.    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht dan wel het door haar geleverde, voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld of opzet. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot uitsluitend directe schade en in geen geval zal de totale schadevergoeding meer bedragen dan 10% van de opdrachtwaarde.

17.2.    Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, opgelegde boetes van toezichthouders, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging van data of schade door dataverlies.

17.3.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer, binnen 30 dagen na ontdekking, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat

opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.

17.4.    Alle aanspraken van opdrachtgever tegenover opdrachtnemer ten aanzien van de uitvoering van de opdracht vervallen 6 maanden na het leveren van de diensten.

 

Artikel 18: Vrijwaring

18.1.    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever verplicht om haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of nalaten is opdrachtnemer gerechtigd om zelf de

nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daarvoor opdrachtgever eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade die in dat verband zullen ontstaan aan de zijde van opdrachtnemer, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

18.2.    Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer verzoekt goederen zoals digitale bestanden en/of instructies aan derden te verstrekken, dan geschiedt dit buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en derhalve volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. De zorgplicht ligt uitdrukkelijk bij opdrachtgever om het via derden aangeleverde te (laten) controleren.

 

Artikel 19: Overmacht

19.1.    Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

19.2.    Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht verstaan: werkstaking,

bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, pandemieën, epidemieën, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, gebrekkigheid van zaken of verlate aanlevering of ongeschiktheid van systemen of andere programmatuur, programmatuur of materialen

waarvan opdrachtgever het gebruik aan opdrachtnemer heeft voorgeschreven, kabelbreuken, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving,

gebrek aan en/of ziekte van personeel, solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer alsmede wanprestatie van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

19.3.    Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig werkdagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 20: Geheimhouding

20.1.    Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht of een gerechtelijke uitspraak openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt.

20.2.    Geen van de partijen maakt zonder toestemming van de andere partij in publicaties, reclame-uitingen, mailings of anderszins melding van de overeenkomst.

 

Artikel 21: Intellectuele eigendomsrechten

21.1.    Alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, object- en broncodes, programmeertalen, diensten, websites, databestanden of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, toeleveranciers of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk worden toegekend.

 

Artikel 22: Producten van derden

22.1.    Indien en voor zover opdrachtnemer producten, zoals licenties of clouddiensten, van derden aan opdrachtgever levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden en gebruiksrechtovereenkomst c.q. End-User License Agreement (EULA) van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van en in aanvulling op de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De voorwaarden en gebruiksrechtovereenkomst c.q. End-User License Agreement (EULA) bepalen de gebruikersrechten van de software en eventuele toekomstige upgrades, wijzigingen of addenda hierop.

 

22.2.    Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden en gebruiksrechtovereenkomst c.q. End-User License Agreement EULA van derden. De bedoelde voorwaarden en gebruiksrechtovereenkomst c.q. End-User License Agreement (EULA) worden door opdrachtnemer bij de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als bijlage digitaal ter beschikking gesteld. Indien noodzakelijk kan opdrachtnemer de voorwaarden en gebruiksrechtovereenkomst c.q. End-User License Agreement (EULA) van derden kosteloos aan opdrachtgever toezenden.

 

22.3.    Opdrachtgever stemt ermee in dat de voorwaarden en gebruiksrechtovereenkomst c.q. End-User License Agreement (EULA) van derden tussen opdrachtgever en de betreffende licentiegever geldt, en niet tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade dat met producten van derden verband houdt.

 

22.4.     Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

Artikel 23: Privacy

23.1     De uitvoering van de overeenkomst kan verwerking van persoonsgegevens met zich brengen. In voorkomend geval kan opdrachtnemer worden aangemerkt als ‘verwerker’ en opdrachtgever als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

23.2     De van toepassing zijnde overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden wordt door partijen aangemerkt als overeenkomst in de zin van lid 3 artikel 28 AVG, tenzij partijen een separate verwerkersovereenkomst zijn overeengekomen.

23.3     Opdrachtnemer is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

23.4     Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

23.5     Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte, althans een land dat door een besluit van de Europese Commissie als veilig is aangemerkt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.6     Eventuele in de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden overeengekomen beperkingen op het gebied van aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de verwerkersovereenkomst.

23.7     Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen op basis van een inbreuk ter zake van de wettelijke regels (over de verwerking) van persoonlijke- en/of persoonsgegevens van derden.

 

Artikel 24 Meldplicht beveiligingsincidenten

24.1     Opdrachtnemer zal opdrachtgever na ontdekking onverwijld en binnen achtenveertig (48) uur informeren over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan toezichthouders, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

24.2      Opdrachtnemer verstrekt opdrachtgever bij een datalek de volgende informatie:

  1. de datum wanneer het datalek heeft plaatsgevonden. Indien geen exacte datum bekend is zal de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;
  2. wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
  3. de datum en het tijdstip waarop het datalek bekend is geworden bij opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  4. de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens;
  5. eventuele gevolgen van de inbreuk op de verwerking van persoonsgegevens;
  6. wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het datalek te dichten

en om de gevolgen van het datalek te beperken.

24.3     Opdrachtgever beslist of het datalek moet worden gemeld bij de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever waar mogelijk assisteren (voor zover noodzakelijk) bij het voldoen aan de plicht om het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

24.4     Opdrachtnemer zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en betrokkenen.

 

Artikel 25: Elektronische communicatiemiddelen

25.1.                 In het geval communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide

partijen zoveel mogelijk zorgdragen voor standaardvirusprotectie. Geen van beide partijen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

 

Artikel 26: Tussentijdse wijziging Algemene Voorwaarden

26.1.    Opdrachtnemer kan deze Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen indien dit noodzakelijk is vanwege (i) het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving; (ii) een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht; (iii) de ontwikkeling van de diensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt,

hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg.

26.2.    Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen vier weken na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

 

Artikel 27: Overdracht rechten en plichten

27.1.    Partijen zijn niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de overige partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is overeengekomen.

27.2.    Het in artikel 27.1 opgenomen verbod tot overdracht van rechten en verplichtingen is een beding volgens artikel 3:83 lid 2 BW en heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 28: Geschillenregeling

28.1.    Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

28.2.    Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever, dan wel een andere bevoegde rechter, voor te leggen.

28.3.    Partijen spannen zich bij een geschil tot het uiterste in om tot een oplossing van het geschil te komen.

28.4.    Is of worden deze overeenkomst en bijlagen, (gedeeltelijk) ongeldig, nietig of onverbindend verklaard, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.